Illustratsioon põhineb: pixabay.com

Tartu Ülikooli Ametiühing

Tartu Ülikooli Ametiühingu (TÜAÜ) liikmeteks võivad olla kõik Tartu Ülikooli töötajaid, nii akadeemilised kui mitte-akadeemilised ning ka pensionile jäänud töötajad, ja magistrandid ning doktorandid.

Ametiühingu roll

  • Olla ülikoolile partneriks, kes vahendab töötajate soove ja nägemust töökeskkonna ja organisatsiooni tervikuna paremaks muutmiseks; eesmärgiks on kõigi osapoolte rahulolu ja ülikooli edenemine; oluline on dialoog

  • Seista oma liikmete ja (seadusest tulenevalt) ka kõigi teiste töökollektiivi kuulujate heaolu ja õiguste eest, nii kollektiivi kui personaalsel tasandil, sest töötaja on töösuhtes nõrgemaks osapooleks

  • Rääkida kaasa mitte ainult ülikoolis langetatavates otsustes, vaid ülikooliga koos ka riigi hariduspoliitikas, tagamaks hariduse ja teaduse kõrge kvaliteet ja süsteemi jätkusuutlikkus

Millega TÜAÜ käesoleval hetkel tegeleb

Uus kollektiivleping

Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Ametiühing sõlmisid 2018. aasta suvel uue kolm aastat kehtiva kollektiivlepingu. Kollektiivleping on väga oluline dokument, mis määrab kindlaks eelkõige kohustused, mille ülikool on vabatahtlikult võtnud oma töötajate motiveerimiseks ja heaolu tagamiseks. Samuti määrab kollektiivleping kindlaks olulisi aspekte ülikooli ja ametiühingu suhtes, leppides näiteks kokku kuidas on töötajad ja ametiühing edaspidi kaasatud otsuste langetamisesse.

Raamatukogu töötajate terviseuuring

Pikalt kestnud remont ülikooli raamatukogus on lõppenud. Remondi ajal kurtsid raamatukogu töötajad, et remonti teostati mittetöötajasõbralikult, samuti tekkis küsimusi seoses pikaajalise raamatukogutöö potentsiaalse negatiivse tervisemõju osas. Ametiühing käis raamatukogus remondi ajal tolmu taset mõõtmas, samuti viis ametiühing läbi raamatukogu töötajate terviseuuringu küsitluse vormis. Raport uurimistulemustest on koostamisel. Uuringu eesmärk on kõigi osapoolte hüvanguks võimalike probleemide kaardistamine ja vajalike sammude astumine.

Ametiühingu noorendamine ja kaasajastamine

Ametiühing peab probleemkohtadele viitamisega olema hinnatud partneriks TÜ-le, keda kaasatakse kõigi ülikoolielu oluliste otsuste tegemisse. Omavahelises koostöös tuleb mõjutada haridus- ja teadusmaastiku arengut soovitavas suunas. Ametiühing pakub oma liikmetele võimalust osaleda arendavates projektides ja soodustab igati liikmete initsiatiivi ka väljaspool „traditsioonilist ametiühingu tegevusvaldkonda“, sest suhestumine ühiskonnaga laiemalt ja sidususe suurendamine on see, kus kaasajal nähakse ametiühingute suurt potentsiaali.

Miks ametiühinguga liituda?

Liikmeks olemine on võimalus ja privileeg kaasa rääkida ülikooli ja laiemalt haridus- ja teadussektori arengus. Lisaks saavad liikmed abi töövaidluse või muude tööalaste probleemide tekkimise korral.

Enesestmõista oleks ülihea, kui liikmed oleksid kogu aeg aktiivsed, aga alati pole see võimalik. Osaled siis, kui saad või valdkondades, mille suhtes tunned erilisemat sidet. Ainuüksi see, et oled meiega – et usaldad ametiühingut enda nimel ülikoolielu puudutavas sõna võtma – on suur panus ja muudab meid tugevamaks ja meie ühise hääle kuuldavamaks.

Pea meeles, et ametiühing ei saa toimida ilma liikmeteta. Mida väiksem on ametiühingu liikmeskond, seda keerulisem on saavutada uusi ja paremaid kokkuleppeid ning ei ole ka aus teiste suhtes kasutada neid hüvesid, mille saavutamiseks puudub omalt poolt panus (sest hüved laienevad ühtviisi kõigile töötajatele aga ametiühinguga liitumine on töötaja vabatahtlik otsus).