Photo: pixabay.com

Kes on usaldusisik?

Usaldusisik on töötaja, kelle töökollektiiv on valinud oma esindajaks suhtlemisel tööandjaga. Usaldusisik esindab töötajaid nii töötervishoiu, tööohutuse kui töösuhete küsimustes. Tema ülesanded, õigused ja kohustused on oluliselt laiemad kui näiteks töökeskkonnavolinikul.

Usaldusisikul on tavatöötajast paremad teadmised ja seadusest tulenevad suuremad õigused, kohustused ning tagatised esindusülesannete täitmiseks, mis muudavad tööandjal temaga suhtlemise lihtsamaks ja usaldusisikule turvalisemaks. Usaldusisik täidab töötajate esindajana töökohal (asutuses) olulist ja vastutusrikast rolli. Oma tööd hästi tegev usaldusisik aitab kollektiivis luua meeldivamat õhkkonda ja paremaid töösuhteid, maandada inimeste vahel paratamatult tekkivaid pingeid ja ära hoida teravaid vastasseise.

Usaldusisiku peamine ülesanne on tööandja ja töötajate vahel nö vahendajaks olemine:

 • tema annab tööandjale edasi kõigi töötajate arvamuse;
 • tööandja saab talle edastada infot, mis peab jõudma kõigi töötajateni;
 • ta peab omama kõige värskemat informatsiooni tööandja plaanide ja tegemiste kohta;
 • ta peab teadma töötajate seisukohti ja hinnanguid tööandja kavandatavate tegevuste osas.

 

Ametiühingu usaldusisik

Töökohas võib töötajate huve esindada ametiühingu usaldusisik ja/või töötajate usaldusisik. Ametiühingu usaldusisikul on töötajate esindamisel rida eeliseid võrreldes töötajate usaldusisikuga, kuna ametiühingul on tegutsemiseks rohkem ressursse:

 • struktuur ja mehhanismid, mis lihtsustavad ühisseisukohtade kujundamist;
 • rahalised vahendid vajadusel tööandja tegevuse vaidlustamiseks töövaidlusorganis (töövaidluskomisjonis või kohtus);
 • juriidiline tugi ametiühinguliitude palgalistelt juristidelt;
 • paremad oskused ja teadmised tänu ametiühingute usaldusisikute koolitustele;
 • ametiühingul (ametiühingu olemasolu korral asutuses) ja ametiühingu usaldusisikul on kollektiivlepingute sõlmimise ainuõigus.

Lisaks võib kollektiivlepinguga kindlaks määrata ametiühingu usaldusisiku täiendavad õigused ja tagatised töösuhetes, samuti võib kollektiivleping sisaldada punkte, mis loovad lisasoodustusi ja eeliseid ainult ametiühinguliikmetele (välja arvatud palga-, töötingimusete  ja tööaja küsimustes, mis peavad laienema kõikidele töötajatele).

Ametiühingu usaldusisiku tegevust reguleerib Eesti Vabariigis ametiühingute seadus, nii töötajate kui ka ametiühingu usaldusisiku informeerimise ja konsulteerimise regulatsioon on sätestatud töötajate usaldusisiku seaduses.

 

Ametiühingu usaldusisiku õigused

Ametiühingu usaldusisikutel on õigus:

 • saada tasustatud tööst vaba aega oma ülesannete täitmiseks;
 • kasutada oma ülesannete täitmiseks tööandja ruume;
 • saada osaliselt tasustatud tööst vaba aega ametiühingukoolitustest osavõtmiseks;
 • tutvuda töökorralduse ja –tingimustega;
 • pidada ametiühingu nimel tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu vms lepingu sõlmimiseks;
 • saada tööandjalt informatsiooni töökorraldust ja –suhteid puudutavates küsimustes
 • nõuda konsultatsioone ettevõtte käekäiku ja tulevikuplaane puudutavates küsimustes;
 • kaasata tööandjaga suhtlemisel eksperte.

Usaldusisikule tagab seadus täiendava kaitse koondamise eest:

 • asutuses/ettevõttes toimuvate koondamiste korral on usaldusisikul eelisõigus jääda tööle;
 • juhul kui tööandja lõpetab usaldusisikuga töölepingu ebaseaduslikult, on temale makstav hüvitis tavatöötajaga võrreldes kahekordne;
 • töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise korral on tööandjal kohustus usaldusisik tööle ennistada (tema soovil);
 • usaldusisikut ei tohi vallandada selle tõttu, et ta täidab oma ülesandeid töötajate esindajana;
 • tööandjal on keelatud usaldusisikuga tööleping lõpetada kollektiivläbirääkimiste ajal.

 

Mis on informeerimine ja konsulteerimine?

 • Informeerimine tähendab tööandja kohustust edastada usaldusisikule teavet, mis võimaldab töötajatel saada õigeaegselt selge ja piisavalt põhjaliku ülevaate tööandja struktuurist, majanduslikust ja tööhõive olukorrast ning nende võimalikust arengust ja muudest töötajate huve puudutavatest asjaoludest, samuti saada aru olukorra ja muude asjaolude mõjudest töötajatele.
 • Konsulteerimine tähendab usaldusisiku ja tööandja vahelist seisukohtade vahetamist ning dialoogi pidamist, mis võimaldab usaldusisikul (töötajatel) avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid ning saada neile tööandjalt põhjendatud vastuseid. Konsulteerimise eesmärgiks on kokkuleppele jõudmine.

Asutuse/ettevõtte juhil on kohustus pidada konsultatsioone ka enne kollektiivset koondamist, et leida koos usaldusisikuga parimad võimalikud lahendused. Usaldusisik võib taotleda näiteks:

 • koondatavate arvu vähendamist;
 • koondatavatele mõne muu ametikoha leidmist asutuses/ettevõttes;
 • töökorralduse või tööülesannete muutmist;
 • tööalase väljaõppe korraldamist;
 • koondatute ümberõppe korraldamist;
 • äripartnerite abi kaasamist koondatute tööle rakendamiseks

 

Online training course for representatives

Usaldusisiku veebikoolituse eesmärk on laiendada Eestis inimeste ringi, kellel on piisavad teadmised ja praktilised oskused, et aidata usaldusisikuna aktiivselt kaasa tööelu kvaliteedi parandamisele oma töökohal. Info veebikoolituse kohta leiad here.

 

Kasutatud allikad

Ametiühingute seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/191347?leiaKehtiv

Kollektiivlepingu seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/128042017005?leiaKehtiv

Kollektiivse töötüli lahendamise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/191311?leiaKehtiv

Riigikohtu lahend 3-2-1-133-07: https://www.riigiteataja.ee/akt/12910644

Töölepingu seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13198023?leiaKehtiv

Töötajate usaldusisiku seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/12771390?leiaKehtiv

Võrdse kohtlemise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13096445?leiaKehtiv

http://www.bcs.ee/mentorope/usaldusisik/index.html

http://www.eakl.ee/kes-on-usaldusisik

https://www.kutseliit.eu/wp-content/uploads/ametiuhingu-usaldusisiku-roll.pdf

http://www.tooelu.ee/et/uudised&nID=1158

Leave a Reply

Your email address will not be published. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.