Photo: Andres Tennus/UT

Recommendations submitted by the Union of the University of Tartu to the legislation “Amendments to the Regulations of the Senate on the Employment Relations of Academic Employees”establishing the requirements for the promotion of a researcher and a lecturer to the position of an associate professor and the promotion of an associate professor to the position of a professor, the university did not take into account. For example, the TÜAÜ did not consider it correct that the person to be promoted must cover the salary increase accompanying the promotion in its entirety from the projects applied for by him. UT maintained that such a criterion is justified, because in case of promotion, the employee's success in applying for the external funds necessary is also assessed. UT provided its feedback along with reasoning why TÜAÜ's recommendations were not taken into account. For the employees who are interested in getting acquainted with the TÜAÜ's recommendations and UT's feedback for these, please contact TÜAÜ at union@ut.ee.

Below is this section of the TÜAÜ's recommendations and UT's feedback on the point mentioned:

TÜAÜ have written:

(Määruse) Seletuskirjas on öeldud: “Rahastus. Selleks, et minimeerida riski, kus struktuuriüksusel ei ole piisavalt raha kõrgema ametikoha töötasudeks, on oluline, et edutamise aluseks olevad nõuded oleksid kujundatud selliselt, et kõrgematele ametikohtadele edutatavad töötajad suudavad tuua ülikooli lisaraha, mis kataks kõrgema ametikohaga kaasneva palgatõusu.”

Ülikool kasutab avalikku raha. Ülikooliseaduse § 2 punkti 11 lõige 1 sõnastab tegevustoetuse mõiste – kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks õppeasutusele riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu eraldatav toetus, mille eesmärgiks on luua võrdväärsed õppimisvõimalused kõigile võimekatele ja motiveeritud üliõpilastele ning tagada õppeasutusele tema missiooni, eesmärgi ja ülesannete täitmiseks vajalikud rahalised vahendid.

Tartu Ülikooli Ametiühing soovib teada, miks on edutamise nõuetes kirjas, et kõrgematele ametikohtadele edutatavad töötajad suudavad tuua ülikooli lisaraha, mis kataks kõrgema ametikohaga kaasneva palgatõusu.

On vajalik, et akadeemilised töötajad taotlevad teadus- ja arendustöö projekte lisaraha toomiseks ülikoolisüsteemi, kuid see ei saa olla ainuke katteallikas ei kõrgemate ametikohtadega kaasnevaks palgatõusuks ega ka mitte akadeemilistele töötajatele palgaraha maksmiseks.

UT's feedback along with the reasoning for not taking the recommendations into account:

1. Kõrghariduse praeguse rahastamismudeli juures ei ole tegevustoetusest võimalik katta kõiki ülikooli tegevusega seotud kulutusi, sh kogu akadeemilise töötajaskonna palgakulu. TÜ põhieelarvest moodustavad tulud õppetegevusest ja teadustegevusest mõlemad ca 50%. Kõrgematel ametikohtadel üldjuhul väheneb õpetamiskoormus ning suureneb teadustöö osakaal tegevustest. TAL-tegevuseks vajalike ressursside hankimine on üks akadeemilise töötaja tööülesannetest ning kõrgematel ametikohtadel selle tegevuse roll suureneb. Seega on asjakohane, kui edutamise korral hinnatakse ka töötaja edukust TAL-tegevuseks vajalike vahendite taotlemisel.

TÜAÜ maintains that the assessment of success in applying for projects and the obligation to cover the entire salary increase accompanying a higher position from your own projects are two things in themselves. Receiving extra money, of course, characterizes a researcher's success, but it should not be the (only) source to cover the salary. For example, a researcher may have received several projects during the five-year evaluation period and should therefore qualify for promotion, but if he or she does not have a project in the fifth year, which means that there is no money in the sixth (post-promotion) year, the promotion will not come. This is not normal. Promotion should be linked to successful results, not to the state of funding at any random point in time.