Fotod: ERR

Tartu Ülikooli Ametiühing

Tartu Ülikooli Ametiühingu (TÜAÜ) liikmeteks võivad olla kõik Tartu Ülikooli töötajaid, nii akadeemilised kui mitte-akadeemilised, nii töölepingu kui ka töövõtu- ja käsunduslepingu alusel töötajad ja ka doktorandid, magistrandid ning pensionile jäänud töötajad.

Ametiühingu roll

  • Olla ülikoolile partneriks, kes vahendab töötajate soove ja nägemust töökeskkonna ja organisatsiooni tervikuna paremaks muutmiseks; eesmärgiks on kõigi osapoolte rahulolu ja ülikooli edenemine; oluline on dialoog
  • Seista oma liikmete ja (seadusest tulenevalt) ka kõigi teiste töökollektiivi kuulujate heaolu ja õiguste eest, nii kollektiivi kui personaalsel tasandil, sest töötaja on töösuhtes nõrgemaks osapooleks
  • Rääkida kaasa mitte ainult ülikoolis langetatavates otsustes, vaid ülikooliga koos ka riigi hariduspoliitikas, tagamaks hariduse ja teaduse kõrge kvaliteet ja süsteemi jätkusuutlikkus

Millega TÜAÜ käesoleval hetkel tegeleb

Tartu Ülikooli kollektiivleping

Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Ametiühing sõlmisid 2018. aasta suvel kolm aastat kehtiva kollektiivlepingu. Kollektiivleping on väga oluline dokument, mis määrab kindlaks eelkõige kohustused, mille ülikool on vabatahtlikult võtnud oma töötajate motiveerimiseks ja heaolu tagamiseks. Samuti määrab kollektiivleping kindlaks olulisi aspekte ülikooli ja ametiühingu suhtes, leppides näiteks kokku, kuidas on töötajad ja ametiühing edaspidi kaasatud otsuste langetamisesse.

Sektoriülene koostöö teaduse ja kõrghariduse rahastamisel

Meie koostööpartneriteks strateegia kujundamisel ja ühiselt korraldatud aktsioonides on teiste kõrg- ja ülikoolide ametiühingud, sektoritasandi ja sektoriülesed ametiühingute liidud, eelkõige vastavalt UNIVERSITAS ja Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL), Eesti Teaduskoda, Eesti  Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) ja üliõpilaskonnad.

Veebruaris 2019 Teaduse toetuspäev, samuti fotosessioonid Tartu Ülikoolis. 4. mail osales Tartu Ülikooli Ametiühing teadusmarsil, et avaldada toetust Eesti teadlastele ja juhtida tähelepanu teadusrahastuse probleemidele.

Tartu Ülikooli Ametiühing ja Eesti Maaülikooli Ametiühing korraldasid 5. juunil 2019 kell 12.00-13.00 Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi ees hoiatusstreigi, mille eesmärk oli nõuda palgatõusu akadeemilistele töötajatele ning teadusleppe täitmist. Hoiatusstreigist võttis osa üle kahesaja inimese. Haridus- ja Teadusministeeriumi ette kogunesid Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli töötajad ning tudengid, kes nõudsid, et Eesti Vabariigi Valitsus tõstaks teadusrahastuse osa 1%-ni SKT-st, nii nagu lubatud teadusleppes.

Külastused instituutidesse tutvustamaks ülikoolide üldtöökokkuleppe nõudmisi ja kutsumaks töötajaid liituma ametiühinguga

Vaja on tugevaid suure liikmesusega ametiühinguid, kes on sektori tasandil koondunud. Ainult siis on võimalik tekitada olukord, kus akadeemia muresid ei saa ignoreerida ja nõudmisi tuleb arvestada. Vaja on tegutseda sektori tasandil, sest rahastus tuleb esmajärjekorras riigilt. Akadeemilisi töötajaid esindavad organisatsioonid (ametiühingud, Teaduskoda, ENTA) on ühise eesmärgi nimel juba koondunud. See pole aga olnud piisav. Tõhus sektori tasandi surve, mida otsustajail pole võimalik ignoreerida, saab sündida vaid tugeva rahvarohke kodanikuaktiivsuse korral. Arvestades Eesti seadusandlikku maastikku ja nõudmiste aegumatust ka tulevikus, on sellise kodanikuaktiivsuse kõige tõhusam ja jätkusuutlikum vorm liikmerohkete ametiühingute olemasolu ülikoolides.

Palka, stabiilsust ja akadeemilist vabadust! Selle nimel tuleb ise vaeva näha. Kõige esmasem ja ka kõige lihtsam samm on astuda ülikooli ametiühingu liikmeks.

Ametiühingu noorendamine ja kaasajastamine

Ametiühing peab probleemkohtadele viitamisega olema hinnatud partneriks TÜ-le, keda kaasatakse kõigi ülikoolielu oluliste otsuste tegemisse. Omavahelises koostöös tuleb mõjutada haridus- ja teadusmaastiku arengut soovitavas suunas. Ametiühing pakub oma liikmetele võimalust osaleda neis protsessides ja soodustab igati liikmete initsiatiivi ka väljaspool „traditsioonilist ametiühingu tegevusvaldkonda“, sest suhestumine ühiskonnaga laiemalt ja sidususe suurendamine on see, kus kaasajal nähakse ametiühingute suurt potentsiaali.

Ellu viidud suuremad projektid

Raamatukogu töötajate terviseuuring

Pikalt kestnud remont ülikooli raamatukogus on nüüdseks lõppenud. Remondi ajal kurtsid raamatukogu töötajad, et remonti teostati mittetöötajasõbralikult, samuti tekkis küsimusi seoses pikaajalise raamatukogutöö potentsiaalse negatiivse tervisemõju osas. Ametiühing käis raamatukogus remondi ajal tolmu taset mõõtmas, samuti viis ametiühing läbi raamatukogu töötajate terviseuuringu küsitluse vormis. Uuringu eesmärk oli kõigi osapoolte hüvanguks võimalike probleemide kaardistamine ja vajalike sammude astumine. Raamatukogu ja ametiühingu koostöö tulemuseks oli remondiaegsete töötingimuste paranemine raamatukogus.

Miks ametiühinguga liituda?

Liikmeks olemine on võimalus ja privileeg kaasa rääkida ülikooli ja laiemalt haridus- ja teadussektori arengus. Lisaks saavad liikmed abi töövaidluse või muude tööalaste probleemide tekkimise korral.

Enesestmõista oleks ülihea, kui liikmed oleksid kogu aeg aktiivsed, aga alati pole see võimalik. Osaled siis, kui saad või valdkondades, mille suhtes tunned erilisemat sidet. Ainuüksi see, et oled meiega – et usaldad ametiühingut enda nimel ülikoolielu puudutavas sõna võtma – on suur panus ja muudab meid tugevamaks ja meie ühise hääle kuuldavamaks.

Pea meeles, et ametiühing ei saa toimida ilma liikmeteta. Mida väiksem on ametiühingu liikmeskond, seda keerulisem on saavutada uusi ja paremaid kokkuleppeid ning ei ole ka aus teiste suhtes kasutada neid hüvesid, mille saavutamiseks puudub omalt poolt panus (sest hüved laienevad ühtviisi kõigile töötajatele aga ametiühinguga liitumine on töötaja vabatahtlik otsus).

Palka, stabiilsust ja akadeemilist vabadust! Selle nimel tuleb ise vaeva näha. Kõige esmasem ja ka kõige lihtsam samm on astuda ülikooli ametiühingu liikmeks.