Ametiühingu liikmeskond

 • Tartu Ülikooli Ametiühingu liikmeteks võib olla Tartu Ülikooli iga õppejõud, teadur, teenistuja, magistrant ja doktorant.
 • TÜ Ametiühingu liikmed võivad pärast pensionile jäämist ja Tartu Ülikooliga töölepingu lõpetamist kuuluda Tartu Ülikooli Ametiühingusse seeniorliikmetena.
 • Tartu Ülikoolis töötuks jäänud isikud võivad jääda ametiühingu liikmeks edasi kuni uuele töökohale asumiseni.
 • Ametiühingu liikmed, kelle tööleping Tartu Ülikooliga on lõppenud, loetakse üldjuhul ametiühingust lahkunuks, välja arvatud juhul, kui ametiühingu liige avaldab soovi liikmeks edasi jääda.

TÜ Ametiühingu liikmel on õigus:

 • Saada ametiühingult õigusabi küsimustes, mis on seotud töösuhete, ajutise- või alalise töövõimetuse, täiendkoolituse või kvalifikatsiooni tõstmise, sotsiaalsete tagatiste, pensionile või töötuks jäämisega.
 • Võtta osa ametiühingu tegevusest ja tema poolt korraldatavatest üritustest (sh koolitustest).
 • Saada informatsiooni ametiühingu tööst, vastuvõetud otsustest, tegevuskavast.
 • Võtta sõnaõigusega osa ametiühingu juhatuse tööst (sh külastada juhatuse koosolekuid).
 • Valida ja olla valitud ametiühingu tööorganitesse.
 • Esitada ametiühingu mistahes organile arvamusi ja ettepanekuid ja pärida neilt aru.
 • Avaldada ametiühingu väljaannetes oma seisukohti.

TÜ Ametiühingu liikmel on kohustus:

 • Tasuda liikmemaksu igakuiselt 1% brutokuupalgast.
 • Seeniorliikmed maksavad 7 euri aastas (mis on umbes 1% miinimumkuupalgast aastas)
 • Magistrandid maksavad 15 euri aastas ja töölepinguta doktorandid 20 euri aastas

Liikme väljaastumine ja väljaarvamine

 • TÜ Ametiühingust välja astumiseks on vaja esitada ametiühingu juhatusele vastav avaldus.
 • TÜ Ametiühingu juhatus võib liikme välja arvata TÜAÜ põhikirja § 10 loetletud kohustuste rikkumisel.
 • Isik, kelle tööleping ülikooliga lõpetati tema süülise käitumise tõttu, kaotab oma liikmelisuse automaatselt.

Vaata ka TÜAÜ põhikirja siit.