Tartu Ülikooli Ametiühing valis üldkoosolekul 08.06.2023 TÜ kultuuriteaduste instituudi eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna referendi Liilia Laaneman-Nekoliaki oma osakonna usaldusisikuks. Liilia Laaneman-Nekoliaki, nagu ka kõigi teiste ametiühingu valitud esindajate,  poole võivad nõu küsimiseks pöörduda ka teiste TÜ allüksuste töötajad. Usaldusisikust ja tema rollist asutuse heakäekäigus ja töötajate hüvanguks loe lähemalt meie kodulehel.
 
Usaldusisiku peamine ülesanne on tööandja ja töötajate vahel nö vahendajaks olemine. Tema annab tööandjale edasi kõigi töötajate arvamuse ning tööandja saab talle edastada infot, mis peab jõudma kõigi töötajateni. Teisalt peab usaldusisik omama kõige värskemat informatsiooni tööandja plaanide ja tegemiste kohta. Ka peab ta teadma töötajate seisukohti ja hinnanguid tööandja kavandatavate tegevuste osas. Töötajate usaldusisikul on õigus tutvuda takistamatult töötingimuste, sealhulgas töökorraldusega, saada tööandjalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning konsulteerida sel teemal tööandjaga (Tööinspektsiooni Tööelu portaal).

Usaldusisikul on õigus:

 • tutvuda takistamatult töötingimuste, sealhulgas töökorraldusega;
 • saada tööandjalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning konsulteerida selle teabe alusel tööandjaga;
 • pidada tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks kollektiivlepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras, kui tööandja juures ei ole ametiühingut või ei tööta ametiühingusse kuuluvaid töötajaid;
 • esindada töötajaid kollektiivse töötüli lahendamisel kollektiivse töötüli lahendamise seaduses sätestatud tingimustel ja korras, kui tööandja juures ei ole ametiühingut või ei tööta ametiühingusse kuuluvaid töötajaid;
 • teavitada huvitatud ametiühingut ning tööandjate ja ametiühingute liitu või keskliitu tööandjapoolsest töötingimuste rikkumisest;
 • pöörduda saadud teabe konfidentsiaalsusest või teabe andmisest keeldumisest tuleneva vaidluse lahendamiseks töövaidlusi lahendavasse organisse;
 • saada koolitust oma ülesannete täitmiseks;
 • kaasata oma ülesannete täitmiseks eksperte;
 • kokkuleppel tööandjaga kasutada usaldusisiku ülesannete täitmiseks vajalikke tööandja ruume ja muid vahendeid.

Usaldusisik on kohustatud:

 • osalema informeerimisel ja konsulteerimisel;
 • vahendama teavet tööandjale ja töötajatele;
 • jälgima töötingimuste täitmist ning teatama rikkumisest tööandjale ja vajadusel tööandja tegevuskohajärgsele tööinspektorile;
 • töötaja taotlusel esindama töötajat töövaidluses tööandjaga enne töövaidlusi lahendavasse organisse pöördumist;
 • aitama kaasa töörahu hoidmisele, kui kollektiivlepingu on kollektiivlepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras sõlminud usaldusisik;
 • tegema koostööd ametiühingu usaldusisiku, töökeskkonna voliniku ja töökeskkonna nõukoguga.

Ametiühingu usaldusisiku ülesannete täitmise aeg

Ametiühingute seaduse (AÜS) pg 21.1 lg 1 järgi ametiühingu usaldusisik täidab oma ülesandeid kokkuleppel tööandjaga tööajal või väljaspool tööaega. AÜS pg 21.1 lg 2 sätestab, et tööandja tagab vähemalt ühele ametiühingu usaldusisikule tema ülesannete täitmiseks tööajal:

1) tööandja juures töötava 5 kuni 100 ametiühingu liikme esindamise korral vähemalt 4 tundi töönädalas;
2) tööandja juures töötava 101 kuni 300 ametiühingu liikme esindamise korral vähemalt 8 tundi töönädalas;
3) tööandja juures töötava 301 kuni 500 ametiühingu liikme esindamise korral vähemalt 16 tundi töönädalas;
4) tööandja juures töötava üle 500 ametiühingu liikme esindamise korral vähemalt 40 tundi töönädalas.